Античен кастел - Трансмариска

В границите на Тутраканска община има официално регистрирани над 150 археологически обекта. Най-ранни следи от човешка дейност в Тутраканския край са кремъчни оръдия на труда /стъргалки, остриета, връх на стрела/. Изработени са през неолита /новокамената епоха/ и енеолита /меднокамената епоха/ т.е. 5500-3000 години пр. Хр.

       Римското селище Трансмариска възниква през 40-50 г. след Христа. До края на ІІІ в. то е постоянен военен пункт на Дунавския лимес. Във връзка с грандиозната строителна дейност и военна реорганизация на Дунавския лимес, Трансмариска е  посетена от император Диоклетиан през 294 г. По негово  указание започва изграждането на късноантичния кастел. Строителството на крепостта е завършено през 299 г., когато Диоклетиан за втори път идва в  града. При посещението му е поставен надпис, в който крепостта е наречена “президий “. Кастелът е един от четирите най-големи военни центрове по лимеса на провинция Втора Мизия. Тук резидира префекта на втората част на ХІ Клавдиев легион. Под негово командване са 5 кохорти на легиона. С тях той контролира брега на реката от с. Ряхово до с. Долно Ряхово. По - късно през V и VІ век Трансмариска е епископски център.  Античното селището загива  в началото на VІІ в., в резултат на варварски нашествия. 

Римската и византийска крепост, разположена под съвременния град,  има площ от 65 дка. Част от кулите й са квадратни, включително и реставрираната кула №1, разкрита и археологически проучена през периода 1995-1997г. Кулата притежава потерна на западната си стена. Реставрирана и консервирана е през 2000- 2001 г.

В района заключен между улиците ”Крепостта” и “П. Берон” е разкрита и Южната крепостна стена на Трансмариска с две бойни кули – едната подковообразна, а другата ветрилообразна. Тя представлява  значим археологически паметник на културата и интересен туристически обект.

Античен кастел „Трансмариска” е обявен за паметник на културата с национално значение през 1968 г. Днес, археологическите разкопки продължават.