За проекта

Флаер    Дипляна

Виртуален музей

Тутракан

Проект „Създаване на дигитален център за културно наследство в Общински исторически музей – Тутракан“

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
Мярка 2: „Документиране на културната история“
Бенефициент: Община Тутракан
Договор: № 24-10М2-35/23.04.2015 г.
Срок: 23.04.2015 – 31.12.2016 г.
Бюджет: 242,973.95 евро
Екип за управление на проекта:

 • Борислав Виларов – ръководител проект, външен експерт;
 • Даниела Стелиянова – координатор, Директор на Дирекция  „Инвестиционни дейности и европроекти”;
 • Николинка Ганева – счетоводител, Директор на Дирекция „Финанси, счетоводство и бюджет”, община Тутракан.

Експерти:

 • Румен Симеонов – експерт „Информационни технологии“, външен експерт;
 • Емил Петков – експерт „Археолог“, Исторически музей – Тутракан.

Основна цел: 
Опазване на културното наследство, подобряване на достъпа и популяризирането му чрез съвременни информационни технологии, създаване на Дигитален център в Общински исторически музей - Тутракан и документиране културната история на общината.

Специфични цели:
Създаване на Дигитален център в Общински исторически музей – Тутракан и конвертиране на културни ценности (археологическа и архитектурна недвижими културни ценности; движими културни ценности от фондовете на музея) в дигитален формат за първи път и съхраняване на културното наследство за бъдещите поколения.
Споделяне на културното разнообразие в община Тутракан, достигане до нови аудитории и осигуряване на максимален достъп до най-широка публика чрез онлайн достъп до уебсайт с база данни на дигитализираните културни ценности, празници и обичаи на местното население, разглеждане на виртуален музей и кампания в медиите.
Развитие на експертен капацитет за работа с информационни и цифрови технологии за опазване и съхраняване (документиране) на културното наследство и съвременно изкуство чрез обучение и натрупване на практически опит. 
Преодоляване на социална изолация на хора от малцинствени групи и ромски произход чрез участие в обучение и практически занимания с новите технологии, запознаване с културното наследство, в частност на община Тутракан, и споделяне на специфични празници, обичаи и традиции.
Целеви групи:
- Местна общественост с интерес към културното наследство и съвременното изкуство;
- Малцинства /роми и турци/;
- Ученици от прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение от 5 училища в общината;
- изследователи от НАИМ при БАН;
- студенти – от СУ „Кл. Охридски”, НБУ и УниБИТ;
- туристи;
- специалистите в Исторически музей Тутракан с филиал Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене” и галерия.

Преки бенефициенти:
-  Роми участващи в обучението;
-  Служители в Исторически музей;
-  Общинска администрация;
-  Ученици участващи в презентациите ;
-  Ученици участващи в открити уроци;
-  Изследователи – ползващи специализирана информация от второ ниво на достъп в портала;
-  Изследователи от НАИМ участвали в презентация;
-  Студенти от СУ „Кл. Охридски”, НБУ и УниБИТ;
-  Представители на местната общественост взели участие в различните културно-образователни инициативи и презентации на проекти.
- общинска администрация;
-  ръководство и специалисти в Историческия музей се взели активно участие в подготовката на проекта.

Очаквани резултати:
1)  Оборудван Дигитален център;
2) Дигитализиране за първи път на културно наследство:
* недвижимо - сградата на Етнографския музей; Античен Кастел и средновековно селище “Трансмариска” и  цифрова хипотетична реконструкция;
* движимо;
* през следващите две години ще бъде дигитализирано културното наследство във фондовете на музея.
3) Споделяне на културното наследство - Виртуален музей (уеб базирана софтуерна платформа с база-данни за цифровизираното наследство) и система от сензорни информационни табла  в експозиционните зали - www.tutracanmuseum.com;
4) 8 виртуални тура и 12 видео клипа за културни събития;
5) Подобрен експертен капацитет на служители на музея;
6) Обучение на роми и включване на двама от тях в процеса на цифровизиране на културното наследство и съвременното изкуство;
7) Публична кампания: Открий дигиталния свят на Тутракан!

Очакван ефект:
1) Дигитализирано и споделено културно наследство и съвременното изкуство;
2) Подобрен културен продукт и повишен интерес на обществеността към културното наследство.

Дейности:
Дейност 1: Организация и управление на проекта
1) Изготвяне на длъжностните характеристики на членовете на екипа и текущо разпределение на задълженията;
2) Изготвяне и приемане на подробен План-график за изпълнение на дейностите;
3) Вътрешен мониторинг и организиране на ежемесечни срещи на екипа с ръководството на кандидата и директора на музей и отчитане на напредъка по реализиране на проекта
4) Създаване и поддържане на система за комуникация в екипа и между партньорите
5) Уточняване на организация на работата на екипа и начините за съхраняване на документите по проекта
6) Планиране и организиране на обществени поръчки по ЗОП
7) Изготвяне на междинни и финален технически и финансови отчети и др.

Дейност 2: Изготвяне на досиета за обществени поръчки
Документите за обществените поръчки се изготвят от Ръководителя на проекта в сътрудничество с главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Тутракан. Външна юридическа кантора, ангажирана от Община Тутракан, извършва одит на документите за обществени поръчки. Програмният оператор /Министерство на културата/ извършва предварителен контрол еднократно на процедури за избор на изпълнител, провеждани от бенефициентите по Програма БГ 08 при обществени поръчки за услуги по ЗОП на стойност равна или над 20 000 лв. без ДДС.
Дейност 3: Закупуване на апаратура, техника, уреди и софтуер за Дигиталния център, дълготрайни материали активи и дълготрайни не материални активи
Закупуване на оборудване, ДМА и ДНА за Дигиталния център и експозиционните зали:

 • Сървър;
 • Back-up сървър;
 • Преносими компютри (4 бр.);
 • Копирна машина със скенер;
 • Комплект 3Д Скенер за сканиране на малки обекти до 2 метра;
 • Преносима графична станция за управление процеса на дигитализация;
 • Воок скенер за сканиране на архивни документи и книги;
 • Дигитален огледално-рефлексен фотоапарат с видео;
 • Сензорно електронно информационно табло (5 бр.) за експозиционни зали;
 • Климатик /за сървъри и Back-up сървър/;
 • Безжичен рутер /1 бр./;
 • Изграждане на локална мрежа;
 • Закупуване на софтуер: Операционна система за управление на сървър /2 бр./, Офис пакет с текстообработващи, таблични и презентационни приложения; Софтуер за обработка на фото изображения от различен формат; Софтуер за обработка на видео изображения и аудиофайлове от различен формат; Софтуер за графична обработка.

Дейност 4: Разработване на интерактивен динамичен интернет портал за управление на Виртуален музей с база данни на дигитално конвертирани културни ценности
Изготвянето на обща концепция на портала, дефиниране на архитектура, дизайн, музикално оформление, анимация и ефекти; програмиране на база данни – картотека и потребителски интерфейс; домейн и хостинг; оптимизация (CEO).
Софтуерът на уеб базираната система на Виртуалния музей ще се състои от два модула: 1) Административен – за управление на съдържанието.  Чрез него ще се управлява Виртуалния музей и базата данни с дигитално конвертирано културно наследство. 2) Потребителски с различни нива на достъп за потребители и специалисти до Виртуалния музей - он-лайн и оф-лайн чрез мрежова система от сензорни информационни табла в експозиционни зали в 4 сгради.
Основни характеристики:
* Два езика /български и английски/, с възможност за надграждане и на други езици;
* Динамична гъвкава архитектура с възможност за бъдещо разширяване без цялостен ре-дизайн и преработка;
* Уеб базиран модул за динамично управление (Back End) за цялостен контрол върху съдържанието и навигация.

Към сървъра и базата данни ще бъдат генерирани цифровите изображения и 3D модели на две недвижими културни ценности и 730 движими културни ценности, 8 виртуални тура и 12 видеоклипа, и аудио-видео, текстова информация за специални културни събития и съвременно изкуство.
Порталът трябва да е достъпен през всички интернет браузъри, както и автоматично да се изобразява и оразмеряване на различни екрани, вкл. смарт телефони и таблети, и чрез системата от сензорни информационни табла в експозиционните зали.
Обучение на музейните работници и членове на екипа за работа със софтуера и управление на административния модул.
В портала по проекта ще бъде обособена специална секция, в която регулярно ще бъде качвана информация за хода на проекта на български и английски език.

Дейност 5: Дигитализиране на недвижими и обемни движими културни ценности
Заснемане с 3D лазерен скенер на:
1) Сградата на ЕМ „Дунавски риболов и лодкостроене”.
2) Две лодки, които се съхраняват в експозицията на музея - „тутраканка” и „чамница”.
3) Скулптура „Рибар” -  изработена през 1973 г. от Любомир Прахов и каменоделеца  Григор Михов.
4)  Античната крепост и средновековно селище „Трансмариска” /1 в. пр. н.е./.
Резултат: цифрови данни тип "PointCloud" на сканираните обекти;
Продукт:

 • цветен облак от точки за специалисти;
 • интерактивни панорамни изгледи и цифрови изображения за сканираните обекти (3D модел – 4 бр.) на заснетите обекти за ползване от посетители в портала и системата от система от сензорни информационни табла в експозиционните зали – за потребители.

Дейност 6: Аерофото заснемане на археологичен обект
Заснемане със специализирана техника от въздуха с безпилотен летателен апарат (БЛА) на антична крепост и селище Трансмариска.
Резултати /достъпни в портала за специалисти/:
* Ортофотоплан на недвижимите културни ценности (2 бр. Комплекти с характерни 2D цветни чертежи);
* 3D карта на местността;
* 3D модел на терена.

Дейност 7: Хипотетична графична реконструкция на археологичен обект
Изготвяне на хипотетична реконструкция на графични изображения на античната крепост и средновековно селище „Трансмариска” и очертаване на цялата крепост и етапите в нейното изграждане.
На основата на задълбочен анализ на историческите и строителни етапи на археологическата структура, чертежи и схеми на етапността, и аналогични и синхронни обекти, заснемане с 3D скенер и аерофото заснемане, ще се направи очертаване на стените и хипотетична графична реконструкция на отделните етапи на застрояването на крепостта.
Резултат: Хипотетична графична реконструкция на археологичен обект.
Продукт: 3D модел на хипотетична графична реконструкция на археологичен обект „Трансмариска“, достъпен чрез виртуалния портал и чрез системата от сензорни информационни табла в експозиционните зали.

Дейност 8: Заснемане и изработка на виртуални турове на културно-исторически обекти
Заснемане на движими и недвижими културни ценности и музейни експозиции  и изготвяне на 8 виртуални турове.
Виртуални турове:

 • Античен кастел „Трансмариска”;
 • Архитектурен ансамбъл „Рибарска махала” и църква „Св. Николай”;
 • Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене”;
 • Исторически музей – Тутракан - експозиция "Археология" /1 етаж/ и Лапидарум;
 • Исторически музей – Тутракан - експозиция „Иконна зала” /1 етаж/;
 • Исторически музей – Тутракан – “Историческа експозиция" /2 етаж/;
 • Мемориален комплекс “Военна гробница - 1916”
 • Художествена галерия.

Продукт: 8 бр. виртуални тура достъпни он-лайн чрез портала и виртуалния музей, системата от сензорни информационни табла в експозиционните зали.

Дейност 9: Видео заснемане на културни събития и обекти, и изготвяне на видеоклипове
Видео заснемане от въздуха и земята на културно-исторически обекти, културни събития и съвременно изкуство и изготвяне на 12 видео клипове от 3 до 5 минути.
Видеоклипове:
* Антична крепост „Трансмариска”;
* Архитектурен ансамбъл „Рибарска махала” с църква „Св. Николай”;
* Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене”;
* Исторически музей - музеен комплекс „Теодоровата къща” с Художествена галерия (Обреден дом);
* Мемориален комплекс „Военна гробница – 1916 г.”;
* Национален събор на маскарадните игри «Добруджански игри», с. Варненци (07.03.2016 г.).
* Празник на кайсията (07.2016 г.);
* Международна Дунавска седмица (07. 2016 г.);
* Национален събор-възпоменание „100 годишнината от Тутраканската епопея“ (04. 09. 2016 г.);
* Международен фестивал на мамалигата (10. 2016 г.);
* “По стъпките на Таньо Стоянов – Войводата” – XXXI национален поход (30.05. – 02.06.2016 г.);
* Никулден – празник на рибаря (06.12. 2016 г.);
Продукт: 12 бр. видеоклиповете достъпни он-лайн чрез портала и виртуалния музей, и системата от сензорни информационни табла в експозиционните зали.

Дейност 10: Дигитализиране на културни ценности на архивни аудио-визуални носители
Предвижда се да бъдат дигитализирани архивни аудио-визуални носители от фонда на Историческия музей – 10 грамофонни плочи (9 броя - 33 оборота; 1 брой - 33 1/3), 5 аудио касети (х 60 минути) и 2 филма на 16 mm. От тях, 1 грамофонна плоча е с ромски песни.
Продукт: Дигитално конвертираните архивни аудио-визуални носители ще бъдат достъпни он-лайн чрез портала и виртуалния музей, и системата от сензорни информационни табла в експозиционните зали.

Дейност 11: Дигитализиране на триизмерни културни ценности и съвременно изкуство
След обучение ще бъдат подбрани двама роми, които ще бъдат включени в екипа за управление на проекта като експерти „дигитализация“. Същите ще дигитализират 710 триизмерни движими културни ценности, фотографии, пощенски картички с клеймо, книги, вестници и документи, с техника закупена по проекта. От тях, 30 недвижими културни ценности са на ромския етнос (предмети от бита).
Културни ценности, които ще бъдат дигитализирани:
-    фотографии и картички – 237 бр.;
-    предмети – 40 бр.;
-    документи и книги – 80 бр.;
* книги – 15 бр. до формат А4 и 5 бр. до формат 3 с общ брой листа 2000;
* документи – 30 бр. до формат А4 (60 листа) и 30 бр. до формат А3 (100 листа).
-    икони – 10 бр.;
-    изделия от:
*  метал – 22 бр.;
* стъкло - 1 бр.;
* камък – 17 бр.;
* кост – 4 бр.;
* керамика - битова – 15 бр.; и строителна  – 6 бр.;
* монети – 150 бр.;
- предмети от бита на местното население (включително ромско) – 50 бр.;
- уреди за риболов и лодкостроене – 38 бр.;
- предмети, свързани с бита на рибарите – 30 бр;
-  живопис и графика – 10 бр. картини.
Заснемане с дигитален фотоапарат с видео /закупен по проекта/ на културни събития и съвременно изкуство, и изработване на репортажи за не по-малко от 10 от тях. Репортажите ще бъдат включени в база данни с дигитално конвертирани културни ценности.
Продукт: Дигитализирани 710 движими културни ценности и не по-малко от 10 репортажа за културни събития и културни ценности, които ще бъдат достъпни он-лайн, чрез портала и виртуалния музей, и системата от сензорни информационни табла в експозиционните зали.

Дейност 12: Обучение по информатика, заснемане на културни събития и комуникация на наследството
Обучение на 20 души /8 души представители на екипа и служители на Историческия музей и 12 души представители на ромския етнос/.  
Обучение:
1) Информатика на наследствеността: същност на културното наследство; хардуер и софтуер за дигитализиране; дигитализиране на триизмерни културни ценности; дигитална анимация (Културно наследство и информационни технологии; Информатика и работа със софтуер за цифрова и графична обработка, управление на виртуалния музей, он-лайн каталога; работа със сървър и Backup сървър; копир-скенер, Book скенер и 3D скенер); 
2) Фото и видео заснемане с дигитална техника и аудио-видео монтаж (обучение за цифрова фотография, работа с видео камера и софтуер за аудио-видео монтаж);
3) Комуникация на наследствеността и връзки с обществеността (същност на комуникацията; комуникации и културно наследство; комуникационни модели – връзки с обществеността, реклама и промоционални събития;  публични кампании; графични комуникации – графичен дизайн и предпечат, работа със специализиран софтуер).
Дейност 13: Организиране на културно-образователни събития и представяния на резултатите от проекта пред специализирани общности
Организиране на културно-образователни събития за представяне на резултатите от проекта:
* Ден на отворените врати и Нощ в музея;
* Презентации на проекта в училищата в с. Нова черна, с. Цар Самуил и с. Варненци, община Тутракан;
* Открити уроци – ученици от основни и средните училища в община Тутракан;
* Мултимедийна изложба в Исторически музей Тутракан;
* Представяния на резултатите от проекта пред специализирана аудитория – специалисти на НАИМ при БАН и три университета – СУ „СВ. Климент Охридски”, НБУ и УниБИТ, в които се изучава археология, история и културно наследство.

Дейност 14: Информация и публичност
Популяризиране на проекта, финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, културно наследство и съвременно изкуство на Тутракан.
За целта се предвижда:
* встъпително представяне на проекта и представляване на резултатите – пресконференции;
* медийна кампания – „Открий виртуалния свят на Тутракан”:
- Аудио реклама;
- Публикуване на информация в онлайн медии;
- Публикуване на анимиран банер в портали с тематична насоченост;
- Публикуване на информация за проекта в регионални/местни печатни медии;
- Печатни материали: плакат; афиш; имиджова брошура; диплянка за проекта; флаери.
* Информиране и публичност за конференции:
- Рол банер за събития по проекта;
- Сгъваема стойка за обтягане на  винилни платна;
- Подменящи се винилни платна с метални кабси;
* Информационни табели и билбордове:
-  билбордове за Историческия музей и филиала - Етнографски музей;
- табела (община).
* сайт по проекта – в портала по проекта ще бъде обособена специална секция, на която регулярно ще бъде качвана информация за хода на проекта на български и английски език.

Изпълнение на проекти
Информацията е актуална към 1 февруари 2016 г.

 • Сформиран е екип за управление /ръководител, координатор, счетоводител/ и са назначени двама експерти.
 • Изготвени са четири пакета с документи за обществени поръчки, които са внесени в ПО за предварителен контрол. Документите са съгласувани.
 • Обявени са четири обществени поръчки и са сключен два директни договора, както следва:
 • „Доставка на оборудване и софтуер“ с четири обособени позиции /открита процедура; чл. 14, ал. 3 , т. 2 от ЗОП / доставка/;
 • „Разработване на софтуер, архитектура и интерфейс за интерактивен динамичен интернет портал за управление на виртуален музей с база данни за дигитално конвертирани културни ценности/продукти – гр. Тутракан” /открита процедура; чл. 14, ал. 3, т. 2  от  ЗОП / услуга/;
 • „Предоставяне на услуги за информация и публичност по проект „Създаване на Дигитален център за културното наследство в Общински исторически музей – Тутракан“ /Публична покана, чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП / услуга/;
 • „Заснемане и изработка на виртуални турове на културно-исторически обекти и видеоклипове на културно наследство в Община Тутракан“  /публична покана; чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП / услуга/;
 • „Преводи от български на английски за интернет портал по проект „Създаване на Дигитален център за културното наследство в Общински исторически музей - Тутракан” /по чл. 14, ал. 5 от ЗОП / услуга/;
 • „Закупуване на климатик“ /По чл. 14, ал. 5 по ЗОП / доставка/.
 • Сключени договори с подизпълнители:
 • Договор ПО-07-743/28.08.2015 г. с „ХАНОВЕР ЛИНГС“ ЕООД за „Преводи от български на английски език“;
 • Договор ПО – О7 – 824/29.10.2015 г. с „ДАРТЕК“ ООД за „Доставка на други ДМА“;
 • Договор ПО – О7 – 851/ 05.11.2015г. с „ТЕМПУС 2000“ ЕООД за „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на софтуер и други ДНА”;
 • Договор № ПО – 07 – 993/02.12.2015 г. с Инфо Трейнинг” ООД за „Услуги свързани с печатни изделия, публикации и интернет услуги“, Обособена позиция 1;
 • Договор № ПО – 07 – 994/02.12.2015 г. с „КиМ Принт” ЕООД за „Услуги свързани с печатни изделия, публикации и интернет услуги“, Обособена позиция 2;
 • № ПО – 07 – 44/19.01.2016 г. с „ЕВИС“ ООД за „Доставка и монтаж на климатик“;
 • Договор ПО – О7 – 47/ 21.01.2016г.  с „Транс КО 04“ ЕООД за „Доставка  на компютърно оборудване”;
 • Договор ПО – 07 – 48/ 21.01.2016 г. с „АЛТЕХ” ЕООД за „Разработване на софтуер, архитектура и интерфейс за интерактивен динамичен интернет портал за управление на виртуален музей с база данни за дигитално конвертирани културни ценности/продукти – гр. Тутракан”.
 • Изпълнение на договори:

-      Доставяне на компютърно оборудване, други ДМА, софтуер и други ДНА: Сървър – 1 бр.; Преносима графична станция за управление процеса на дигитализация – 1 бр.; Дигитален огледално-рефлексен фотоапарат с видео – 1 бр.; Сензорно електронно информационно табло – 5 бр.; Безжичен рутер– 1 бр.; Изградена локална мрежа – 1 бр.; Back-up сървър – 1 бр.; Преносими компютри /4 бр./; Копирна машина със скенер /1 бр./; Комплект 3D скенер /1 бр./; Воок скенер /1 бр./; Операционна система за управление на сървър – 2 бр.; Офис пакет с текстообработващи, таблични и презентационни приложения – 5 бр.; Софтуер за обработка на фотоизображения от различен формат – 5 бр.; Софтуер за обработка на видеоизображения и аудиофайлове от различен формат – 5 бр.; Софтуер за графична обработка – 1 бр.
Актуална информация:

 • В началото на м. март 2016 г. предстои Встъпителна пресконференция;
 • Предстои сключване на договори за „Заснемане и изработка на виртуални турове на културно-исторически обекти и видеоклипове за културно наследство в Община Тутракан” и „Предоставяне на специализирано обучение на представители на местната общнност в Община Тутракан по проект „Създаване на Дигитален център за културното наследство в Общински исторически музей - Тутракан”;
 • Обявяване на обществена поръчка за „Дигитализация на предмети и обекти на културното наследство на Община Тутракан по проект "Създаване на Дигитален център за културното наследство в Общински исторически музей - Тутракан”.
 • Тутракан Нощ в музея